Burse

Categorie: Facultate | Subcategorie: Burse | Postat pe 2019-10-25


Burse

Începând cu data de 21.10.2019 au început depunerile dosarelor de bursă socială la secretariatul Facultății de Construcții, termenul limită de depunere fiind 01.11.2019. În ceea ce privește bursele de merit și de performanță, ele sunt în așteptare. Lista cu cei care vor beneficia de această bursă vor fi afișate atât la avizierul facultații, cât și online pe site-ul nostru și al facultății.

Bursele de care beneficiază studenții din Universitatea Politehnica Timișoara sunt:
burse de merit
burse de performanță
burse sociale
burse sociale ocazionale
burse speciale
burse pentru stagii de studii universitare și post universitare în țară/străinătate
alte forme de sprijin material din fondurile bugetare alocate în acest sens

Bursele de merit se acordă studenților de la ciclul licență sau master din toți anii de studiu, care nu au burse de performanță și pot fi de două tipuri:
1. burse de merit I
ciclul de studii licență: pentru studenții de la ciclul de studii licență, care au media de bursă mai mare sau egală cu 9.00.
ciclul de studii master: pentru studenții de la ciclul de studii master, care au media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății pentru bursa de merit I, posibil într-un număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate.
2. burse de merit II
ciclul de studii licență: pentru studenții care au media de bursă mai mică decât 9.00.
ciclul de studii master: pentru studenții de la ciclul de studii master, care au media de bursă mai mică decât pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății pentru bursa de merit I dar mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății pentru bursa de merit II, posibil într-un număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate.

Pragul minim pentru acordarea burselor de merit nu poate coborî sub media de bursă 7.50.

Bursele de performanță se acordă studenților de la ciclul licență sau master, cu excepția anului I, semestrul I. Acestea sunt de două tipuri:
1. burse de performanță I: pentru studenții care au media de bursă egală cu 10.00.
2. burse de performanță II:
ciclul de studii licență: pentru studenții de la ciclul de studii licență, care au media de bursă mai mare sau egală cu 9.50 și mai mică decât 10.00.
ciclul de studii master: pentru studenții de la ciclul de studii master, care au media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății pentru bursa de performanță II și mai mică decât 10.00, posibil într-un număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate.

Bursele sociale se acordă studenţilor care în momentul luării deciziei au promovat anul de studiu anterior (pentru P1), respectiv celor care au promovat un număr de examene din cadrul semestrului I care le conferă un minim de 10 credite transferabile şi au ca statut la începutul anului în curs un altul decât cel de „reînmatriculat”, respectiv „reînmatriculat cu transfer”, în funcţie exclusiv de considerente sociale. Bursele sociale se acordă următoarelor categorii de studenţi:
• studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
• studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular; • studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Documentele necesare necesare pentru obținerea bursei sociale sunt:
• Cerere (formular tip - se primește de la secretariat sau listat de solicitant);
• Adeverințe de școlarizar de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum și alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilități) aflați în întreținerea părinților;
• Copii de pe certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie C.I. solicitant și membri de familie;
• Adeverințe de la administrația financiară pentru ambii părinți și student (pentru alte venituri decât salariul - ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.);
• Adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și ai studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
• Adeverințe cu venitul NET al părinților/studentului pe lunile iulie,august,septembrie 2019, care pot fi, după caz: adeverință de salariu, cupoane de pensie,cupoane de șomaj;
• Declarație dată de fața notarului de la mamele/tații casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate;
• Declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el și familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate;
• Numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania-pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei pe caz de boală:
• Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 6 alin. 2 lit. b)
• Fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:
• Certificate deces părinți (copie+original, pt. conformitate), hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

VENITUL NET MAXIM/MEMBRU DE FAMILIE: 1263 LEI

Cuantumurile burselor sunt după cum urmează:
• burse de performanță I - 1000 RON;
• burse de performanță II - 800 RON;
• burse de merit I - 700 RON;
• burse de merit II - 600 RON;
• burse sociale - 580 RON;


Bursa socială poate fi cumulată cu orice altă bursă.

Pentru mai multe detalii aveți atașat mai jos link-ul spre regulamentul de acordare a burselor:
Link regulament

CONTACT

Str. Traian Lalescu, nr. 2A, Facultatea de Construcții, etaj 3, sala 305, Timișoara, Timiș, România, 300223
- vezi în google maps
Mail Contact Facebook Instagram

ParteneriCopyright © 2019 - Organizația Studențească "Traian Lalescu". Toate drepturile rezervate.
Website creat și dezvoltat cu
de către Robert Gabor.